خانه / کتاب / تست نفوذ

تست نفوذ

دانلود کتاب Kali Linux Cookbook

کتاب Kali Linux Cookbook با بیش از هفتاد راهکار برای کمک به تسلط بر توزیع کالی لینوکس در رابطه با تست نفوز و امنیت! کالی یک توزیع بیس لینوکس است که به حرفه ای های امنیت در رابطه با تست نفوذ و هک کمک میکند,و یک محیط کاملا بومی و اختصاصی را برای هک کردن در ...

متن کامل »

دانلود کتاب مجموعه مقالات پیرامون هانی پات و هانی نت

هانی پات چیست؟ هانی پات “honeypot” ها یک تکنولوژی تقریبا جدید و شدیدا پویا هستند.همین ماهیت پویا باعث میشود که به راحتی نتوان انها را تعریف کرد.هانی پات ها به خودی خود یک راه حل امنیتی به شمار نرفته و هیچ مشکل امنیتی خاصی را حل نمیکنند بلکه ابزار های بسیار انعطاف پذیری هستند که ...

متن کامل »

کتاب بررسی الگوریتم ها و روش های تست نفوذ و هک

اکنون به چکیده ای از این کتاب خواهیم پرداخت:ﺑﺎ رﺷﺪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻛﻪ آن در اﻳﺠﺎد،ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ درﺳﺘﻲ از ...

متن کامل »