خانه / کتاب / ﺷﺒﮑﻪ

ﺷﺒﮑﻪ

دانلود کتاب اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی وای فای (Wifi Security)

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ (Wireless) ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧـﺪ  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺪه ای را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺤﻮر ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژ ی ﺟـﺬا ﺑﯿﺖ و ﻣـﻮارد  ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد وﻟﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از آن را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ارزﯾـ ...

متن کامل »

دانلود کتاب مجموعه مقالات پیرامون هانی پات و هانی نت

هانی پات چیست؟ هانی پات “honeypot” ها یک تکنولوژی تقریبا جدید و شدیدا پویا هستند.همین ماهیت پویا باعث میشود که به راحتی نتوان انها را تعریف کرد.هانی پات ها به خودی خود یک راه حل امنیتی به شمار نرفته و هیچ مشکل امنیتی خاصی را حل نمیکنند بلکه ابزار های بسیار انعطاف پذیری هستند که ...

متن کامل »