خانه / کتاب / مانیتورینگ و امنیت شبکه

مانیتورینگ و امنیت شبکه

دانلود کتاب Kali Linux Cookbook

کتاب Kali Linux Cookbook با بیش از هفتاد راهکار برای کمک به تسلط بر توزیع کالی لینوکس در رابطه با تست نفوز و امنیت! کالی یک توزیع بیس لینوکس است که به حرفه ای های امنیت در رابطه با تست نفوذ و هک کمک میکند,و یک محیط کاملا بومی و اختصاصی را برای هک کردن در ...

متن کامل »

دانلود کتاب مجموعه مقالات پیرامون هانی پات و هانی نت

هانی پات چیست؟ هانی پات “honeypot” ها یک تکنولوژی تقریبا جدید و شدیدا پویا هستند.همین ماهیت پویا باعث میشود که به راحتی نتوان انها را تعریف کرد.هانی پات ها به خودی خود یک راه حل امنیتی به شمار نرفته و هیچ مشکل امنیتی خاصی را حل نمیکنند بلکه ابزار های بسیار انعطاف پذیری هستند که ...

متن کامل »

دانلود کتاب مطالعه و بررسی مانیتورینگ و مدیریت شبکه ی Wireshark

در اﯾﻦ کتاب کوتاه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو اﺑﺰار ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ به زبان پارسی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ اول اﺑﺰار Wireshark ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺑﺰار و روش ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ دوم، اﺑﺰار Axence ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰارWireshark ...

متن کامل »