خانه / کتاب

کتاب

دانلود مقاله آموزش نصب سیستم عامل هکینتاش

یک ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﮑﯿﻨﺘﺎش ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﮏ ﺷﺪه ای از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ روی ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺧﻮد ...

متن کامل »

دانلود کتاب اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی وای فای (Wifi Security)

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ (Wireless) ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧـﺪ  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺪه ای را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺤﻮر ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژ ی ﺟـﺬا ﺑﯿﺖ و ﻣـﻮارد  ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد وﻟﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از آن را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ارزﯾـ ...

متن کامل »

دانلود کتاب هنر اکسپلویت نویسی

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮری و روح ﻫﮑﯿﻨﮓ و ﻋﻠﻢ ﻧﻬﺎن در ورای آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ . ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺣﻘـﻪ ﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ در ﻫﮑﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﺷﻤﺎ ﻗﺎدرﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ، روش ﻫـﺎی ﻫﮑﯿﻨـﮓ ﺧـﻮد را در ﭘـﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ، از ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و … ...

متن کامل »

دانلود کتاب امنیت گوگل

ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ وب ﭘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺬاب و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ،اﻣﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ!ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ،اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : “درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ،ﺑﺎﯾﺪاز ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از دزدﯾﺪه ﺷﺪن ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮردن اﻣﻮاﻟﺘﺎن ﺷﻮﯾﺪ”.ﻓﺮﻗﯽ ...

متن کامل »

دانلود کتاب HiUbuntu

اوبونتو یک توزیع گنو/لینوکس است که بر مبنای توزیع دبیان پایه‌گذاری شده‌است؛ اما با آن تفاوت دارد. نام اوبونتو از یکی از مفاهیم آفریقای جنوبی به معنی «انسانیت نسبت به دیگران» “Humanity Towards Others” گرفته شده‌است.از ویژگی‌های بارز اوبونتو می‌توان به کاربرپسند بودن، سادگی، زیبایی، سرعت و عدم نیاز به سخت‌افزار پیچیده اشاره کرد. این ...

متن کامل »

دانلود کتاب Kali Linux Cookbook

کتاب Kali Linux Cookbook با بیش از هفتاد راهکار برای کمک به تسلط بر توزیع کالی لینوکس در رابطه با تست نفوز و امنیت! کالی یک توزیع بیس لینوکس است که به حرفه ای های امنیت در رابطه با تست نفوذ و هک کمک میکند,و یک محیط کاملا بومی و اختصاصی را برای هک کردن در ...

متن کامل »

دانلود کتاب مجموعه مقالات پیرامون هانی پات و هانی نت

هانی پات چیست؟ هانی پات “honeypot” ها یک تکنولوژی تقریبا جدید و شدیدا پویا هستند.همین ماهیت پویا باعث میشود که به راحتی نتوان انها را تعریف کرد.هانی پات ها به خودی خود یک راه حل امنیتی به شمار نرفته و هیچ مشکل امنیتی خاصی را حل نمیکنند بلکه ابزار های بسیار انعطاف پذیری هستند که ...

متن کامل »

دانلود کتاب مطالعه و بررسی مانیتورینگ و مدیریت شبکه ی Wireshark

در اﯾﻦ کتاب کوتاه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو اﺑﺰار ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ به زبان پارسی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ اول اﺑﺰار Wireshark ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺑﺰار و روش ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ دوم، اﺑﺰار Axence ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰارWireshark ...

متن کامل »