خانه / کتاب / تست نفوذ

تست نفوذ

book-kaliLinuxCookbook[hhuu]

دانلود کتاب Kali Linux Cookbook

کتاب Kali Linux Cookbook با بیش از هفتاد راهکار برای کمک به تسلط بر توزیع کالی لینوکس در رابطه با تست نفوز و امنیت! کالی یک توزیع بیس لینوکس است که به حرفه ای های امنیت در رابطه با تست نفوذ و هک کمک میکند,و یک محیط کاملا بومی و اختصاصی را برای هک کردن در ...

متن کامل »
download-book-honeypot-honeynet-hhuu

دانلود کتاب مجموعه مقالات پیرامون هانی پات و هانی نت

هانی پات چیست؟ هانی پات “honeypot” ها یک تکنولوژی تقریبا جدید و شدیدا پویا هستند.همین ماهیت پویا باعث میشود که به راحتی نتوان انها را تعریف کرد.هانی پات ها به خودی خود یک راه حل امنیتی به شمار نرفته و هیچ مشکل امنیتی خاصی را حل نمیکنند بلکه ابزار های بسیار انعطاف پذیری هستند که ...

متن کامل »
-hhuuBook-review-of-algorithms-and-methods-for-penetration-testing

کتاب بررسی الگوریتم ها و روش های تست نفوذ و هک

اکنون به چکیده ای از این کتاب خواهیم پرداخت:ﺑﺎ رﺷﺪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻛﻪ آن در اﻳﺠﺎد،ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ درﺳﺘﻲ از ...

متن کامل »